Starfskjarastefna Landsnets hf.

Starfskjarastefna Landsnets hf. er sett í samræmi við 79. gr. a. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Hún byggir jafnframt á leiðbeiningum um góða stjórnarhætti fyrirtækja og er ætlað að treysta viðleitni félagsins til að veita góða þjónustu og tryggja langtímahagsmuni félagsins.

Starfskjarastefnu Landsnets er ætlað að veita hluthöfum upplýsingar um starfskjör stjórnarmanna, forstjóra og stjórnenda félagsins.

Stjórn félagsins fer með hlutverk starfskjaranefndar.
 

1. Stefna og markmið 

Það er stefna og markmið Landsnets hf. að laða að og halda í hæft starfsfólk sem styður við hlutverk og starfsemi félagsins. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að bjóða samkeppnishæf laun en þó leitast við að vera ekki leiðandi. Ákvörðun launa er byggð á viðurkenndum jafnréttissjónarmiðum, virðingu fyrir starfsfólki, lögum og reglum. Sanngirni og samfélagsleg ábyrgð eru leiðarljós okkar í kjaramálum.

Vottað jafnlaunakerfi skal vera til staðar á grundvelli staðalsins ÍST 85.
 

2. Starfskjör

2.1. Starfskjör almennt
Starfskjör skulu taka mið af stefnu og markmiðum starfskjarastefnu ásamt viðmiðunum, svo sem hæfni, ábyrgð, álag, vinnuaðstæður og frammistöðu.
Við leggjum áherslu á þátttöku í kjararannsóknum þar sem markmiðið er ávallt að launaþróun starfsfólks sé byggð á vitneskju um þróun markaðarins. Við gerum ófrávíkjanlega kröfu um jöfn laun fyrir sömu vinnu óháð kyni eða öðrum þáttum.
 

2.2. Starfskjör stjórnarmanna
Stjórnarmönnum félagsins skal greidd þóknun samkvæmt ákvörðun aðalfundar félagsins ár hvert. Samkvæmt samþykktum Landsnets skal þóknun fyrir störf stjórnar, á næstliðnu starfsári, ákvörðuð á aðalfundi. Á aðalfundi skal jafnframt tekin ákvörðun um laun fyrir setu í undirnefndum stjórnar. Skal þóknunin taka mið af þeirri ábyrgð sem starfinu fylgir og því flókna umhverfi sem félagið starfar í, vinnuframlagi sem þörf er á starfsins vegna auk þess sem litið skal til þóknunar til stjórnarmanna sambærilegra félaga.

2.3. Starfskjör forstjóra 
Stjórn gerir skriflegan ráðningarsamning við forstjóra Landsnets hf. og semur um starfskjör við hann samkvæmt starfskjarastefnu þessari. Kjör hans skulu vera samkeppnishæf á íslenskan mælikvarða og taka mið af hæfni, ábyrgð og umfangi starfsins. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi, uppsagnarfrest og önnur kjör. Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning við forstjóra.

2.4. Starfskjör framkvæmdastjóra
Forstjóri gerir skriflega ráðningarsamninga við framkvæmdastjóra félagsins og semur um kjör þeirra samkvæmt starfskjarastefnu þessari. Kjör þeirra skulu vera samkeppnishæf á íslenskan mælikvarða. Laun og aðrar greiðslur til þeirra skulu taka mið af ábyrgð og umfangi starfsins.

3.  Árangurstengdar greiðslur
 
Félagið greiðir ekki árangurstengdar greiðslur.  

4.  Starfslok
 
Það er stefna félagsins að gera ekki sérstaka starfslokasamninga við stjórnendur eða starfsmenn félagsins umfram skyldur félagsins samkvæmt lögum og kjarasamningum. 

5.  Samþykkt, endurskoðun og upplýsingagjöf 

Stjórn skal veita upplýsingar á aðalfundi félagsins um starfskjör stjórnar og forstjóra félagsins. Þar skal stjórn jafnframt skýra frá framkvæmd áður samþykktrar starfskjarastefnu. Starfskjarastefna skal samþykkt á aðalfundi, með eða án breytinga.

Stjórn skal hafa eftirlit með að starfskjarastefnu sé framfylgt.

Stjórn skal árlega yfirfara stefnuna og gera tillögur að breytingum ef ástæða þykir.

Starfskjarastefnuna skal birta á heimasíðu félagsins.
 

Aðalfundur Landsnets hf. 17.03.2022