Við leggjum áherslu á að fyllsta öryggis sé gætt í allri starfsemi fyrirtækisins. Settar hafa verið reglur sem stuðla að öruggu og heilsusamlegu starfsumhverfi.

Okkar sýn er að ekkert slys verði í starfseminni og því eru öryggismál mikilvæg í okkar augum og ávalt í forgangi, enda ekkert mikilvægara en að starfsmenn komist heilir heim frá vinnu.

Sterk öryggisvitund hefur verið að festast í sessi hjá starfsmönnum Landsnets og árangur starfsmanna fer stöðugt vaxandi.
Landsnet er eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi með öryggisstjórnun sem tekur mið af alþjóðlega öryggisstaðalinum ISO 45001.

ISO 45001 staðallinn er kröfulýsing á sviði öryggis- og vinnuumhverfisstjórnunar. Fyrirtæki sem starfa skv. staðlinum þurfa sífellt að vinna að umbótum og eru líklegri en önnur til að ná árangri í sinni starfsemi. Staðallinn á meðal annars að tryggja, að öryggis- og vinnuumhverfismál séu órjúfanlegur þáttur í mats- og ákvörðunarferli við fjárfestingar, framkvæmdir, rekstur, val á verktökum og kaup á vöru og þjónustu vegna starfseminnar. Sömu kröfur til öryggismála eru gerðar til allra okkar verktaka og þjónustuaðila.

„Við leggjum áherslu á heilsuvernd, persónu- og rekstaröryggi og okkur er umhugað um fólk og samfélagið sem við búum í. Við sköpum góðan slysalausan vinnustað þar sem öllum líður vel og leggja sitt að mörkum til að koma í veg fyrir slys, dauðsföll og veikindi. Við berum hvert og eitt ábyrgð á eigin öryggi og skiljum þær öryggis-, heilbrigðis- og vinnumhverfisáhættur sem fylgja starfsemi okkar. Við beitum þekktum aðferðum til að koma auga á, meta og stjórna áhættum og ef verkið er ekki öruggt finnum við örugga leið. „

NSR

Neyðarsamstarf raforkukerfisins NSR, er samvinnuvettvangur vinnslufyrirtækja, flutningsfyrirtækis, dreifiveitna, stórnotenda og opinberra aðila á Íslandi vegna vár sem steðjar að vinnslu, flutningi eða dreifingu raforku og / eða stórnotendum.

NSR er ekki viðbragðsaðili og tekur því ekki yfir stjórn aðgerða í vá. Stjórnun aðgerða í vá er í höndum neyðarstjórna viðkomandi aðila. Markmið þátttakenda er að veita aðstoð í vá.

Hlutverk NSR er að:

  • Efla samvinnu ofangreindra aðila í og vegna vár og auka með því öryggi raforkuvinnslu, raforkuflutnings, raforkudreifingar og reksturs stórnotenda, og þar með þjóðarhag,
  • Stuðla að greiðri upplýsingamiðlun og notkun samræmdra neyðarfjarskipta í vá,
  • Treysta tengsl við Samhæfingarstöð almannavarna SST og aðra tengda aðila vegna forvarna og viðbragða í vá,
  • Stuðla að samræmingu hugtakanotkunar, verklags (viðbragðsáætlana) og skilgreininga í lögum og reglugerðum á ábyrgð og skyldum þátttakenda vegna viðbragða í vá.

Landsnet er í forsvari fyirr NSR

Kröfur til öryggis - og umhverfismála
 

Skjöl er varða persónuöryggi, umhverfismál og rafmgnsöryggi (RÖSK)

Rafmagnsöryggi - Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Fræðslumyndbönd um rofstjórn í tengivirkjum:
 

Hlutverk rofastjóra.
Rofastjórnun
Umsókn um rof
Spennuvarsla

Handbækur
 

Háspennulínur og strengir - aðgát skal höfð.

Svona gerum við - útgáfa 2.1 nóvember 2021

Öryggishandbók Landsnets desember 2021.pdf

Vinna nærri háspennulínum leiðbeiningar Landsnet.pdf

Hápenna lífshætta - Aðgát skal höfð í nánd við háspennulínur

Svona fellum við gróður undir háspennulínum

Áhættugreinigarbanki LN fyrir persónuöryggi.
 

Áherslur

Að skapa slysalausan vinnustað

Að áhættumeta alla þætti starfseminnar

Að ábyrgð stjórnenda sé skýr og starfsmenn viti að öryggi þeirra hefur ávallt forgang

Að aðbúnaður á öllum vinnustöðum miði að því að tryggja öryggi og viðhalda góðri heilsu og vellíðan

Að starfsmönnum sé tryggð nauðsynleg þjálfun í öryggismálum og vinnuvernd

Að unnið sé að stöðugum umbótum í öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmálum

Öll atvik sem snerta öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmál eru tilkynnt og unnið úr þeim í forvarnarskyni.

Landsnet er með og vinnur í samræmi við vottað öryggisstjórnunarkerfi ISO 45001

Öryggisstjórnunarkerfið ásamt öryggis-, heilsu- og vinnuverndarstefnunni eru rýnd árlega. Starfsmenn og aðrir hagsmunaaðilar eru upplýstir um niðurstöður og áhersluatriði

Öryggisnefnd sinnir öryggismálum og mótar stefnu í málaflokknum

  • Neyðarstjórn stýrir viðbrögðum við stærri vá. Áætlanir um viðbrögð við vá eru tiltækar og æfðar kerfisbundið.