Viðauki

Frammistöðuskýrsla

Skilgreiningar á stuðlum um afhendingaröryggi

Stuðull um rofið álag (SRA)

Stuðullinn er hlutfall samanlagðrar aflskerðingar og mesta álags á kerfið. Eftirfarandi jafna gildir um þennan stuðul:

SRA = (Pi/PMax) * MW / MW ár

Þar sem:
                Pi:        Aflskerðing í skerðingartilviki í [MW].
                PMax:  Hámarksafl heildarinnmötunar ársins inn á kerfi flutningsfyrirtækis/dreifiveitu [MW].

 

Stuðull um meðallengd skerðingar, straumleysismínútur (SMS)

Þessi stuðull er hlutfall samanlagðrar orkuskerðingar og heildarorkusölu. Eftirfarandi jafna gildir um þennan stuðul (á hlaupári breytist fastinn 8760 í 8784):

SMS=(Ei/EAlls) * 8760*60min/ár

Þar sem:
                Ei:       Orkuskerðing í rekstrartruflun i [MWst].
                EAlls:  Heildarorkuafhending til viðskiptavina [MWst].

 

Kerfismínútur (KM)

Stuðull sem gefur til kynna hve alvarlegt einstakt tilvik skertrar orkuafhendingar er. Eftirfarandi jafna gildir um þennan stuðul:

KM=(E*60/PMax)mínútur

Þar sem:              

                E:         Orkuskerðing í rekstrartruflun [MWst].    

                PMax:  Hámarksafl viðkomandi kerfis, flutningsfyrirtækis/dreifiveitu [MW].

 

Stuðull um skerta orkuafhendingu (SSO)

Þessi stuðull er hlutfall orkuskerðingar ef afl hefði verið óbreytt allan skerðingartímann og heildarafls á kerfið. Eftirfarandi jafna gildir um þennan stuðul:

SSO=(Ti*Pi/PMax)    MW klst / MW ár

Þar sem:

                Pi:       Aflskerðing [MW] í skerðingartilviki i.

                Ti:       Lengd skerðingar [klst.].

                PMax:  Klukkustundarhámarksálag orkuöflunarveitu [MW].

 

Stuðull um meðalskerðingu álags (SMA)

Þessi stuðull er mælikvarði á meðalskerðingu á hverja truflun. Eftirfarandi jafna gildir um þennan stuðul:

SMA=(Pi/N)  MW/truflun

                 Pi:      Aflskerðing [MW] í truflun i.
                 N:      Fjöldi truflana.

 

Áreiðanleikastuðull (AS)

AS = (8.760 - (lengd straumleysis í klst))/8.760

Þar sem lengd straumleysis er skilgreind skv. stuðlinum SMS.

 

Alvarleikaflokkar truflana

Alvarleikastigsflokkun Landsnets byggir að hluta til á lista samtaka evrópskra flutningsfyrirtækja, ENTSO-E, „Incident classification scale“. Hæsti alvarleiki er lesinn frá #1 og niður að #27 í samræmi við skala ENTSO-E (Samtök evrópskra flutningsfyrirtækja).

Mynd 3: Alvarleikaflokkar Landsnets (byggðir á ENTSO-E flokkun)

Afhendingaröryggi forgangsorkunotenda

Graf 21 sýnir skerðingu á raforkuafhendingu til forgangsnotenda eftir dögum árið 2021.

Graf 21: Skert raforkuafhending forgangsnotenda eftir dögum árið 2021

Afhendingaröryggi til forgangsnotenda er misjafnt eftir landshlutum. Straumleysismínútur hvers landshluta hafa verið reiknaðar miðað við orkuúttekt hvers svæðis. Þannig má sjá þær straumleysismínútur sem hvert svæði upplifir. Niðurstöðuna má sjá á grafi 22.

Graf 22: Straumleysismínútur heildarforgangsálags (forgangsálag almennra notenda og stóriðju) eftir landshlutum árið 2021 bornar saman við meðaltal síðustu fimm ára.

Dreifiveitur

Forgangsálag skiptist í dreifiveituálag (almenna notendur) og stórnotendaálag. Áhugavert er að skoða straumleysi hvors hópsins fyrir sig. Þannig hafa straumleysismínútur dreifiveitna verið reiknaðar á grafi 23 út frá skerðingum til dreifiveitna og heildarorkuúttekt dreifiveitna. Hafa skal í huga að útreikningarnir eru öðruvísi en í kaflanum „Afhendingaröryggi“ því að þar var notast við heildarforgangsálag 2021. 

Graf 23: Straumleysismínútur reiknaðar miðað við dreifiveituúttekt og dreifiveituskerðingu

Afhendingaröryggi til almennra notenda er misjafnt eftir landshlutum. Straumleysismínútur hafa verið reiknaðar fyrir hvern landshluta fyrir sig og niðurstöðuna má sjá á grafi 24. Þær byggja á álagi í hverjum landshluta þannig að á grafinu birtast þær straumleysismínútur sem hver íbúi upplifir á sínu landsvæði bæði árið 2021 og að meðaltali 2017–2021. Á grafinu sést hvað fjöldi straumleysismínútna er mismunandi eftir landshlutum en hafa skal í huga að ein stór truflun getur haft mikil áhrif á meðaltalið.

Graf 24: Straumleysismínútur almennra notenda eftir landshlutum árið 2021 borið saman við meðaltal síðustu fimm ára

Stórnotendur

Straumleysismínútur stórnotenda hafa verið reiknaðar út á sambærilegan hátt og fyrir dreifiveitur, þ.e. með tilliti til skerðinga stórnotenda og heildarorkunotkunar stórnotenda 2020. Þeir fá almennt afhent rafmagn á hærra spennustigi en dreifiveitur. Niðurstöðuna má sjá á grafi 25.

Graf 25: Útreiknaðar straumleysismínútur fyrir stórnotendur, miðað er við heildarálag stórnotenda við útreikninga

Skerðanlegur flutningur

Skerðanlegur flutningur á við raforkunotkun sem heimilt að skerða vegna tilvika sem tilgreind eru í gr. 5.1 í Netmála B5: Skilmálar um skerðanlegan flutning. 

Skerðingar eru ýmist framkvæmdar að beiðni stjórnstöðvar eða sjálfvirkt með iðntölvum og varnarbúnaði. Til að auka rekstraröryggi og nýta betur flutningsgetu kerfisins höfum við undanfarin ár unnið að því að setja upp sjálfvirka útleysingu hjá skerðanlegum notendum. Graf 26 sýnir skerðingu til notenda á skerðanlegum flutningi vegna fyrirvaralausra truflana síðustu fimm ár.

Graf 26: Skerðing til notenda á skerðanlegum flutningi vegna fyrirvaralausra truflana síðustu 5 ár.

Háspennulínur 

Yfirlit yfir háspennulínur, jarðstrengi og sæstrengi sem við rekum á mismunandi spennustigum má sjá í töflunum hér að neðan flokkað eftir spennustigum. 

220 kV háspennulínur og jarðstrengir 

Tafla 5: 220 kV háspennulínur og jarðstrengir í árslok 2021

Heiti háspennulínu/
jarðstrengs
KKS
nr.
Tekin í 
notkun
TengivirkiLengd
[km]
Þar af 
jarðstrengur
Brennimelslína 1BR11977/2006Geitháls - Brennimelur58,60
Búðarhálsína 1BH12014Búðarháls - HR1 
(Langalda)
5,60
Búrfellslína 1BU11969Búrfell - Írafoss60,80
Búfellslína 2BU21973Búrfell - Kolviðarhóll460,08
Búrfellslína 3*BU31992/1998Búrfell - Hamranes1190
Fljótsdalslína 3*FL32007Fljótsdalur - Reyðarfjörður490
Fljótsdalslína 4*FL42007Fljótsdalur - Reyðarfjörður530
Hamraneslína 1HN11969Geitháls - Hamranes15,80
Hamraneslína 2HN21969Geitháls - Hamranes15,80
Hrauneyjafosslína 1HR11982Hrauneyjafoss - Sultartangi19,50
Ísallína 1IS11969Hamranes - Ísal2,40
Ísallína 2IS21969Hamranes - Ísal2,40
Járnblendilína 1JA11978Brennimelur - Járnblendiv.4,50
Kolviðarhólslína 1KH11973Kolviðahóll - Geitháls17,30
Kröflulína 3**KR32021Krafla - Fljótsdalur121,20,2
Kröflulína 4KR42017Krafla - Þeystareykir14,20
Norðurálslína 1NA11998Brennimelur - Norðurál4,20
Norðurálslína 2NA21998Brennimelur - Norðurál40
Sigöldulína 2SI21982Sigalda - Hrauneyjafoss8,60
Sigöldulína 3SI31975/
2015
Sigalda - Búrfell36,80
Sogslína 3SO31969Írafoss - Geitháls35,80
Sultartangalína 1SU11982Sultartangi - Brennimelur121,60
Sultartangalína 2SU21999Sultartangi - Búrfell12.50
Sultartangalína 3*SU32006Sultartangi - Brennimelur1190
Vatnsfellslína 1VF12001Vatnsfell - Sigalda5,80
ÞeistareykjalínaTR12017Þeistareykir - Bakki28,30
Samtals 220K kV1021,910,0

132 kV háspennulínur og jarðstrengir

Tafla 6: 132 kV háspennulínur og jarðstrengir í árslok 2021

Heiti 
háspennulínu/ 
jarðstrengs
KKS
nr.
Tekin í notkunTengivirkiLengd
[km]
Þar af 
jarðstrengur 
[km]
Blöndulína 1BL11977/1991Blanda - Laxárvatn32,70
Blöndulína 2BL21977/1991Blanda - Varmahlíð32,40
Eskifjarðarlína 1**ES12001/2021Eyvindará - Eskifjörður301,9
Eyvindarárlína 1EY11977Hryggstekkur - Eyvindará27,50
Fitjalína 1MF11991Rauðimelur - Fitjar6,80
Fitjalína 2***FI22015Fitjar - Stakkur8,58,5
Fljótsdalslína 2 **FL21978/2007Fljótsdalur - Hryggstekkur257,0
Geiradalslína 1GE11980Glerárskógar - Geiradalur46,70
Glerárskógalína 1GL11978Hrútatunga - Glerárskógar33,50
Hafnarfjörður 1 ***HF11989/2007/2019Hamranes - Öldugata4,264,26
Hafnarlína 1 **HA11987/2014Hólar - Höfn71,5
Hnappavallalína 1**HP11984/2021Hanppavellir - Hólar870,5
Hnoðraholtslína 1 **AD71990/2007Hamranes - Hnoðraholt11,83
Hólalína 1HO11981Teigarhorn - Hólar75,10
Hrútatungulína 1HT11976Vatnshamrar - Hrútatunga77,10
Korpulína 1***KO12020Geitháls - Korpa6,76,7
Kröflulína 1KR11977Krafla-Rangárvellir81,510
Kröflulína 2KR21978/2006Krafla - Fljótsdalur123,20,1
Laxárvatnslína 1LV11976Hrútatunga - Laxárvatn72,70
Laxárvatnslína 2 ***LV22018Laxárvatn - Hnjúkar2,92,9
Mjólkárlína 1MJ11981Geiradalur - Mjólká80,80
Nesjavallalína 1 **NE11998/2019/2022Nesjavellir - Korpa2913,4
Nesjavallalína 2 ***NE22010Nesjavellir - Geitháls2525
Prestbakkalína 1PB11984/2021Hólar- Hnappavellir84,50,1
Rangárvallalína 1RA11974Rangárvellir - Varmahlíð87,50
Rangárvallalína 2 ***RA22009Rangárvellir – Krossanes4,55
Rauðamelslína 1RM12006Reykjanes - Rauðimelur150
Rauðavatnslína 1 ***RV12021Geitháls - A122,52,5
Sigöldulína 4SI41984Sigalda - Prestbakki78,10
Sogslína 2SO21953Írafoss - Geitháls44,40
Stuðlalína 1 ***SR12005Hryggstekkur - Stuðlar1616
Stuðlalína2**SR21983/2021Stuðlar - Eskifjörður18,22,4
Suðurnesjalína 1SN11991Hamranes - Fitjar30,70,1
Svartsengislína 1SM11991Svartsengi - Rauðimelur4,90
Teigarhornslína 1TE11981Hryggstekkur - Teigarhorn49,70
Vatnshamralína 1VA11977Vatnshamrar - Brennimelur20,20
Samtals 132 kV1383,3110,8

66 kV háspennulínur og jarðstrengir

Tafla 7: 66 kV háspennulínur og jarðstrengir í árslok 2021

Heiti háspennulínu/
jarðstrengs
KKS
nr.
Tekin í 
notkun
TengivirkiLengd
[km]
Þar af 
jarðstrengur
[km]
Akraneslína 1 ***AK11996Brennimelur - Akranes18,518,5
Bolungarvíkurlína 1 **BV11979/
2014
Breiðidalur - Bolungavík17,11
Bolungarvíkurlína 2 ***BV22010/
2014
Ísafjörður - Bolungarvík15,3
15,3
Breiðadalslína 1**BD11975Mjólká - Breiðidalur36,40,8
Dalvíkurlína 1**DA11982Rangárvellir - Dalvík390,1
Fáskrúðsfjarðarlína 1**FA11989Stuðlar - Fáskrúðsfjörður16,70,4
Flúðalína 1**FU11978Búrfell - Flúðir27,71
Grundafjarðarlína 1**GF11985/ 2020Vogaskeið - Grundarfjörður34,60,1
Grundarfjarðarlína 2**GF22019Grundarfjörður - Ólafsvík26,226,2
Hellulína 1 **HE11995/2016Flúðir - Hella34,41,7
Hellulína 2 ***HE22015Hella - Holsvöllur1313
Hveragerðislína 1HG11982Ljósafoss - Hveragerði15,40,1
Hvolsvallarlína 1HV11972Búrfell - Hvolsvöllur45,10,3
Ísafjarðarlína 1 **IF11959/ 2014Breiðidalur - Ísafjörður133
Kópaskerslína 1KS11983Laxá - Kópasker83,30,1
Lagarfosslína 1 **LF11971/ 2011Lagarfoss - Eyvindará286
Laxárlína 1LA11953Laxá - Rangárvellir58,40,7
Ljósafosslína 1 ***LJ12002Ljósafoss - Írafoss0,60,6
Neskaupstaðarlína 1 **NK11985Eskifjörður - Neskaupstaður20,11,9
Neskaupstaðarlína 2***NK22021Eskifjörður - Neskaupstaður17,617,6
Ólafsvíkurlína 1OL11978Vegamór - Ólafsvík48,80
Rimakotslína 1RI11988/ 2018Hvolsvöllur - Rimakot22,20,3
Sauðárkrókslína 1**SA11974Varmahlíð - Sauðárkrókur23,92,4
Sauðárkrókslína 2***SA22021Varmahlíð - Sauðárkrókur23,323,3
Selfosslína 1 **SE11981Ljósafoss - Selfoss20,3
2,7
Selfosslína 2SE21947Selfoss - Hella320,7
Selfosslína 3 ***SE32016Selfoss Þorlákshöfn.2828
Seyðisfjarðarlína 1SF11996Eyvindará - Seyðisfjörður19,60,5
Steingrímsstöðvarlína 1 **ST11959/ 2002Steingrímsstöð - Ljósafoss3,41
Tálknafjarðarlína 1TA11983Mjólká - Keldeyri45,10
Vatnshamralína 2**VA21974/2020Akranes - Vatnshamrar38,75,1
Vegamótalína 1VE11974Vatnshamrar - Vegamót63,80
Vestmannaeyjalína 3 ****VM32013Vestmannaeyjar - Rimakot1616
Vogaskeiðslína 1VS11974Vegamót - Vogaskeið24,80
Vopnafjarðarlína 1**VP11980/2021Lagarfoss - Vopnafjörður589,1
Þeistareykjalína 2 ***TR22013
Þeistareykir - KS1 (Höfuðreiðarmúli)1111
Þorlákshafnarlína 1TO11991Hveragerði - Þorlákshöfn19,50,2
Samtals 66 kV1058,8208,6

33 kV háspennulínur og jarðstrengir 

Tafla 8: 33 kV háspennulínur og jarðstrengir í árslok 2021

Heiti háspennulínu/ 
sæstrengs
KKS
nr.
Tekin í notkunTengivirkiLengd
[km]
Þar af 
jarðstrengur 
[km]
Húsavíkurlína 1HU11948Laxá - Húsavík260,1
Vestmannaeyjalína 1 ****VM11962Vestmannaeyjar - Rimakot1616
Samtals 33 kV4216,1
*    Byggð að hluta fyrir 400 kV

**   Hluti lína og hluti jarðstrengur

***  Jarðstrengur

**** Sæstrengur

Tengivirki

Tafla 9: Tengivirki í árslok 2021

Heiti stöðvaKKSSamrekstraraðiliSpenna
 [kV]
Tekið í notkunFjöldi reitaFjöldi spennaGerð virkisInni/ útivirki
Aðveitustöð 12A12Veitur132200610GISI
AkranesAKRVeitur66201640AISI
ÁsbrúASB33201180AISI
BakkiBAKLandsvirkjun220/33/1120173/4/72AISI
BlandaBLALandsvirkjun132199150GISI
Bolungarvík /varaaflBOLOrkubú Vestfjarða66/1120143/80AISI
BreiðadalurBRDOrkubú Vestfjarða66197940AISÚ
BrennimelurBRERarik220/132/66/1119789/4/0/03AISÚ
BrennimelurBRERarik66200730AISI
BúðarhálsBUDLandsvirkjun220201320AISI
BúrfellBURLandsvirkjun220199990GISI
BúrfellBURLandsvirkjun66199940AISI
DalvíkDALRarik66198110GISI
EskifjörðurESKRarik66199360AISI
EskifjörðurESK132202142GISI
EyvindaráEYVRarik66197541AISÚ
EyvindaráEYV132202030GISI
FáskrúðsfjörðurFASRarik66199830AISI
FitjarFITHS Veitur1321990/201850GIS/AISI
FljótsdalurFLJLandsvirkjun220/132/11200711/4/22GISI
FlúðirFLURarik66199540AISI
GeiradalurGEDOrkubú Vestfjarða132198330AISÚ
GeithálsGEH220/132/1119697/8/22AISÚ
GlerárskógarGLERarik132198030AISÚ
GrundarfjörðurGRU66201730AISI
HamranesHAM220/132/1119897/8/32GISI
HellaHLARarik66199540AISI
HnjúkarHNJ132/33201811AISÚ
HnoðraholtHNOVeitur132199020GISI
HnappavellirHNA132kV202130GISI
HólarHOLRarik1321984/201350AISÚ
HrauneyjafossHRALandsvirkjun220198150GISI
HrútatungaHRURarik132198040AISÚ
HryggstekkurHRYRarik13219786/51AISÚ
HúsavíkHUSRarik33197820AISÚ
HveragerðiHVERarik66198330AISÚ
HvolsvöllurHVORarik66201940AISI
ÍrafossIRALandsvirkjun220/13219533/62AISÚ
ÍsafjörðurISAOrkubú Vestfjarða66201440AISI
KeldeyriKELOrkubú Vestfjarða66197920AISÚ
KlafastaðirKLA220/1620131/41AISI
KolviðarhóllKOL220200670GISI
KorpaKORVeitur132197660AISÚ
KópaskerKOPRarik66198010AISÚ
KraflaKRA220/132/1120173/0/21GISI
KraflaKRALandsvirkjun132197750AISÚ
LagarfossLAGRarik66200750AISI
LaxáLAXLandsvirkjun66/3320036/11AISI
LaxárvatnLAVRarik1321977/201840AISÚ
LindarbrekkaLINRarik66198510AISÚ
LjósifossLJOLandsvirkjun66193760AISI
MjólkáMJOOrkubú Vestfjarða132/6619802/52AISÚ
NesjavellirNESON132199860GISI
NeskaupstaðurNKSRarik66199440AISI
ÓlafsvíkOLARarik66201931AISI
PrestbakkiPRBRarik132198430AISÚ
RangárvellirRAN132/6619748/02AISÚ
RangárvellirRAN66/6,620017/20AISI
RauðimelurRAUHSV132200630AISI
ReykjanesREYHS Orka132200630AISI
RimakotRIMRarik66/3319903/41AISI
SauðárkrókurSAU66202140GISI
SelfossSELRarik66200550AISI
SeyðisfjörðurSEYRarik66195720AISÚ
SigaldaSIGLandsvirkjun220/13219777/11AISÚ
SilfurstjarnanSILRarik66199210AISÚ
StakkurSTAHS Veitur132201631AISI
SteingrímsstöðSTELandsvirkjun66195910AISI
StuðlarSTURarik132/661980/2014/20214/32AISÚ
SultartangiSULLandsvirkjun220199960GISI
SvartsengiSVAHS Orka132199740GISI
TeigarhornTEHRarik132200530AISI
VarmahlíðVARRarik132197741AISÚ
VarmahlíðVAR66202151GISI
VatnsfellVAFLandsvirkjun220200120GISI
VatnshamrarVATRarik132/661976/20145/62AISÚ
VegamótVEGRarik66197540AISÚ
VestmannaeyjarVEMHS Veitur66/3320171/10AISI
VogaskeiðVOGRarik661975/202130AISÚ
VopnafjörðurVOPRarik66198210GISI
ÞeistareykirTHR220/66/1120175/1/11AISI
ÞorlákshöfnTORRarik661991/201630AISI
ÖldugataOLDHS Veitur132198930GISI